Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της και σε
αυτήν βασίζεται η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που
έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015. Η BioClean Systems
δραστηριοποιείται στην ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
Δεσμεύσεις της εταιρίας αποτελούν :
- Η πιστή εφαρμογή και η συνεχή βελτίωση του συστήματος σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
και το εγχειρίδιο του συστήματος.
- Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων από τη εταιρία
«BIOCLEAN SYSTEMS», αντιμετωπίζοντας βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών, έγκαιρα και έγκυρα παράπονα ή
ενστάσεις.
- Η θέσπιση σε ετήσια βάση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και εφικτών στόχων η υλοποίηση των οποίων
αποτελεί δέσμευση για την εταιρία και υποχρέωση για το προσωπικό να διορθώνει τα προβλήματα που
εντοπίζονται και να τα παρακολουθεί έτσι ώστε να μην επαναληφθούν.
- Να βελτιώνει τις διαδικασίες και τις μεθόδους εργασιών που εφαρμόζει, προς όφελος των πελατών και της
ίδιας της εταιρίας.
Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρία διαθέτει:
προσωπικό με μακροχρόνια εμπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες-προϊόντα
άρτια οργάνωση
κατάλληλο εξοπλισμό
Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών- προϊόντων προς τους πελάτες, πρέπει να είναι συνεχής μέριμνα τόσο
της Διοίκησης της εταιρίας, όσο και όλων των εργαζομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι όσον αφορά
την δέσμευση της εταιρίας προς την ποιότητα.
Οι υπηρεσίες-προϊόντα που παρέχει η εταιρία, πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες
απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών ακολουθώντας τους υψηλούς ρυθμούς της τεχνολογικής εξέλιξης.
Επιπλέον πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και την συνεχή υποστήριξη από την εταιρία, στοιχεία
απαραίτητα με βάση τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας.
Επειδή σήμερα η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών γενικά, έχει καταστεί βασική κοινωνική
απαίτηση, οι προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων
πρέπει να είναι διαρκής.